เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) topman90
สถานที่ก่อสร้าง นวมินทร์145
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ครบกำหนด 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่รายงาน 19 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ภาพถ่ายอัพเดตความคืบหน้าของงานเมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2559