เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) kanyaporn
สถานที่ก่อสร้าง ศรีนครินทร์
รหัสของผู้รับเหมา -
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ก.พ. 2553
วันที่ครบกำหนด 31 ม.ค. 2554
วันที่รายงาน 27 ������������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

รายงานผลการทำงานของผู้รับเหมา
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
งวดงานที่ 1
-แก้ไขฐานราก
-โครงสร้างสระว่ายน้ำ
งานที่ทำในวันนี้
-เทคอนกรีตเสาตอม่อ 8 ต้น
-เข้าแบบฐานราก
-ตัดเหล็ก ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์การทำงาน
บุคลากร
-วิศวกร 1 คน ชื่อ นายอนุวัช สุทธิดา(ผู้ช่วย)
-โฟร์แมน 1 คน ชื่อ สุทธิดา
-หัวหน้าช่าง 1 คน
-ช่างไม้จำนวน 3 คน
-ช่างเหล็กจำนวน  2 คน
กรรมกรจำนวน 3 คน
รวมทั้งหมด 11 คน
วัสดุอุปกรณ์ที่เข้าหน่วยงาน
-
-
ปัญหาและอุปสรรค
-
-
เรื่องที่ขอให้ช่วย
-
-
สภาพอากาศ
-มีแดด

รายงานผลการทำงานของผู้รับเหมา
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
งวดงานที่ 1
-แก้ไขฐานราก
-โครงสร้างสระว่ายน้ำ
งานที่ทำในวันนี้
-แกะแบบเสาตอม่อ 8 ต้น
-เข้าแบบฐานราก
-ตัดเหล็ก ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์การทำงาน
บุคลากร
-วิศวกร 1 คน ชื่อ นายอนุวัช สุทธิดา(ผู้ช่วย)
-โฟร์แมน 1 คน ชื่อ สุทธิดา
-หัวหน้าช่าง 1 คน
-ช่างไม้จำนวน 3 คน
-ช่างเหล็กจำนวน  2 คน
กรรมกรจำนวน 3 คน
รวมทั้งหมด 11 คน
วัสดุอุปกรณ์ที่เข้าหน่วยงาน
-
-
ปัญหาและอุปสรรค
-
-
เรื่องที่ขอให้ช่วย
-
-
สภาพอากาศ
-มีแดด

รายงานผลการทำงานของผู้รับเหมา
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
งวดงานที่ 1
-แก้ไขฐานราก
-โครงสร้างสระว่ายน้ำ
งานที่ทำในวันนี้
-เทคอนกรีตฐานราก 2 ฐาน
-ตีเส้นเต๊าแนวหล่อเสาตอม่อ
-เข้าแบบเสาตอม่อ
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์การทำงาน
บุคลากร
-วิศวกร 1 คน ชื่อ นายอนุวัช สุทธิดา(ผู้ช่วย)
-โฟร์แมน 1 คน ชื่อ สุทธิดา
-หัวหน้าช่าง 1 คน
-ช่างไม้จำนวน 3 คน
-ช่างเหล็กจำนวน  2 คน
กรรมกรจำนวน 3 คน
รวมทั้งหมด 11 คน
วัสดุอุปกรณ์ที่เข้าหน่วยงาน
-
-
ปัญหาและอุปสรรค
-
-
เรื่องที่ขอให้ช่วย
-
-
สภาพอากาศ
-มีแดด


รายงานผลการทำงานของผู้รับเหมา
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
งวดงานที่ 1
-แก้ไขฐานราก
-โครงสร้างสระว่ายน้ำ
งานที่ทำในวันนี้
-เทคอนกรีตฐานราก 4 ฐาน
-เข้าแบบเสาตอม่อ พร้อมติดตั้งค้ำยัน
-แกะแบบหล่อฐานราก
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์การทำงาน
บุคลากร
-วิศวกร 1 คน ชื่อ นายอนุวัช สุทธิดา(ผู้ช่วย)
-โฟร์แมน 1 คน ชื่อ สุทธิดา
-หัวหน้าช่าง 1 คน
-ช่างไม้จำนวน 3 คน
-ช่างเหล็กจำนวน  2 คน
กรรมกรจำนวน 3 คน
รวมทั้งหมด 11 คน
วัสดุอุปกรณ์ที่เข้าหน่วยงาน
-
-
ปัญหาและอุปสรรค
-
-
เรื่องที่ขอให้ช่วย
-
-
สภาพอากาศ
-มีแดด