เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) ลาซาล
สถานที่ก่อสร้าง ซอยลาซาล
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 360 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 25 พฤศจิกายน 2556
วันที่ครบกำหนด 26 พฤศจิกายน 2557
วันที่รายงาน 1 ������������������ 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

รายงานย้อนหลัง เดือนเมษายน 2554