เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) somporn
สถานที่ก่อสร้าง ซอยวัดบัวขวัญ
รหัสของผู้รับเหมา C 200937
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ตุลาคม 2557
วันที่ครบกำหนด 30 กันยายน 2558
วันที่รายงาน 4 ��������������������� 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง SAO Consultants

ภาพถ่ายอัพเดทความคืบหน้าของงานเมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559