เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) bowbibi
สถานที่ก่อสร้าง นครปฐม
รหัสของผู้รับเหมา C 200934
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 355 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 28 กันยายน 2558
วันที่ครบกำหนด 31 สิงหาคม 2559
วันที่รายงาน 29 ��������������������� 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ภาพถ่ายอัพเดทความคืบหน้าของงานเมื่อวันที่ 25-29 กรกฏาคม 2559