เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Tinnaphund
สถานที่ก่อสร้าง เจริญนคร
รหัสของผู้รับเหมา -
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 330
วันที่เริ่มก่อสร้าง 20 ต.ค.2553
วันที่ครบกำหนด 14 ก.ย. 2554
วันที่รายงาน 30 ��������������������� 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง -

รายงานย้อนหลัง เดือน กันยายน 2554