เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) sanchai
สถานที่ก่อสร้าง สวนหลวง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 สิงหาคม 2551
วันที่ครบกำหนด 31กรกฎาคม 2552
วันที่รายงาน 3 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

-